Skorloto

Scorloto
SKORLOTO 417 [ SAYISAL LOTO 6/49 UYGULAMASI ] © Erdogan Tan 1996 (v1.0, Visual Basic 3.0) & 2001 (v1.1, v1.2, Visual Basic 6.0)

!!!

SKORLOTO 2005 Randomizer [  Recent Version ]

!!!

 
SKORLOTO Version 1.2 English

Download English v2.2 SCORLOTO.EXE

 
SKORLOTO Version 1.2 Türkçe

Türkçe u2.2 SKORLOTO.EXE'yi Çek

     

Download v1.2 Visual Basic 6.0 Source Code

SKORTOTO 417 ADRES 417